Také v roce 2023 v rámci festivalu Vizovické Trnkobraní otevřeme festivalový VIP KEMP, kterýnabídne maximální možný komfort na úrovni klasických moderních kempů a ocení ho především ti návštěvníci, kteří za rozumný poplatek požadují nadstandardní festivalové ubytovací služby.

VIP KEMP má plánovanou kapacitu zhruba 1600 návštěvníků resp. 800 stanů (stany si návštěvníci staví vlastní). Půjde o bezpečný, oplocený, hlídaný a osvětlený prostor s nonstop recepcí a úschovnou, možností dobití mobilních telefonů, sprchami s teplou vodou, umývárnami a WC s úklidovým servisem.

Provozní doba VIP kempu bude: pátek 12,30 hodin až neděle 11,00 hodin.

VIP KEMP má limitovanou kapacitu a proto funguje na principu „kdo dřív přijde, ten dřív bydlí“. Doporučujeme proto koupit si vstupenku v předprodeji přes webové stránky www.ticketstream.cz. Budete tak na festival přijíždět s jistotou zajištěného ubytování a také s úsporou v podobě levnější vstupenky do VIP KEMPU (případně i na celý festival).

Možnost STANOVÁNÍ ZDARMA bez zajištění a garance výše uvedených služeb zůstává zachována tak jako v předchozích letech. Ve FREE stanovém městečku budou k dispozici toalety, pitná voda a koše na odpad.

Vstupenky do VIP KEMPU jsou v předprodeji on-line k dispozici.

- Jednodenní vstupenky do VIP KEMPU budou v prodeji jen na místě a to pouze v případě, že nebude kapacita areálu předem vyprodána.

- Dětské vstupenky do VIP KEMPU budou v prodeji pouze na místě. V pokladně VIP KEMPU je mohou pro své děti zakoupit rodiče, kteří mají vstupenky do VIP KEMPU z předprodeje (v jakékoliv nákupní variantě) nebo si vstupenku do VIP KEMPU kupují na místě. Dětská vstupenka do VIP KEMPU bude stát 200,- Kč, malé děti do 1 metru výšky mají vstup zdarma.

Stany si návštěvníci staví vlastní.

Ve VIP KEMPU není možné parkovat automobily, karavany ani obytné vozy.

Majitelé kombinovaných vstupenek Permanentka + VIP kemp 2 dny, se musí nejprve odbavit v recepci VIP kempu, kde dostanou i festivalovou pásku. Opačné pořadí není z technických důvodů možné.

  

PROVOZNÍ ŘÁD VIP KEMPU

1.  Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany ve VIP KEMPU (dále již jen VK), jejímž provozovatelem je společnost Nedomysleno, s.r.o.

2.  V prostoru VK se může ubytovat pouze osoba, která se řádně přihlásí na recepci umístěné při vchodu do areálu, předloží vstupenku do VK pořízenou v předprodeji nebo si vstupenku koupí na místě a uhradí tak poplatek za ubytování a stanové místo. Každé zaplacené stanové místo obdrží evidenční číslo, které viditelně připevní na stan z důvodu případné kontroly.

3.  Při odchodu z areálu VK a zpětném návratu se host prokáže permanentním, nepřenosným stripem (páskou) na ruce, kterou bude označen při prvním vstupu do VK.

4.  Užívání VK je povoleno pouze osobám, které nejsou postižené infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

5.  Provozní doba kempu je stanovena od pátku 14.00 hod. do neděle 11,00 hodin. Všichni ubytovaní hosté musí opustit prostor VK nejpozději v den a hodinu ukončení provozu - tedy do 11.00 hodin. Nedodrží-li host tuto lhůtu, bude provozovatelem vyzván k neprodlenému opuštění VK. Neuposlechne-li ani tuto výzvu nebo v areálu VK zůstanou prázdné stany, pověření pracovníci provozovatele je budou z bezpečnostních důvodů nuceni odstranit kvůli likvidaci technického vybavení VK. Provozovatel v takovém případě neručí za případné škody na takovýchto stanech a předmětech v nich zanechaných.

6.  V pátek je možné zakoupit ubytování dle platného ceníku výhradně na dva dny. Jednodenní vstupné je možné zakoupit až v sobotu od 8,00 hod. (pokud zbude volná kapacita).

7.  Poplatek za ubytování se platí vždy předem.

8.  Host má právo používat veškeré zařízení VK a služeb provozovatele.

9.  Není dovoleno táboření a pohyb v areálu VK bez zaplacení vstupního poplatku za stanování.  Po neuposlechnutí výzvy kontrolního orgánu k vyzvednutí povolení ke stanování, bude účtována pokuta 500 Kč za osobu; osoba bude vyzvána k opuštění celého prostoru VK.

10.V celém zařízení VK prosíme o šetření vodou. Ke spuštění sprchy je potřeba použít sprchovací žeton. Časový interval sprchy na 1 žeton je 3 minuty. V ceně ubytovacího poplatku je 1 žeton na 1 osobu a 1 den. Další žetony je možné získat za poplatek 20 Kč. Toto regulační opatření je zavedeno proto, aby se ve sprchových kabinách mohli vystřídat všichni hosté VK.

11.Osoby ubytované v VK jsou povinny dbát o čistotu a pořádek. Stavět stany mohou pouze v prostorech k tomu vyčleněných.

12.Hosté VK jsou povinni dávat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech. Ostatní odpad není dovoleno v celém areálu VK nikam ukládat. Po opuštění užívaného prostoru pro stanování v okolí nesmí zůstat žádný materiál a odpadky.

13.V době od 02,00 hod do 08,00 hod je nutné v VK dodržovat noční klid.

14.Rozdělávání ohňů v areálu VK je přísně zakázané! Stejně tak je zakázané i užívání přenosných či jednorázových grilů.

15.Platí přísný zákaz používání vlastních výčepních zařízení na pivo a limo včetně konzumace vlastního sudového piva v celém areálu VK.

16.Je zakázáno vnášení a používání zbraní, loveckých zbraní, obranných sprejů, mechanických donucovacích prostředků, vzduchovek, poplašných pistolí, zábavné pyrotechniky a jiných výbušnin a nebezpečných předmětů.

17.Ve sporných nebo v tomto řádu neuvedených otázkách rozhodne provozovatel VK.

18.Za škody způsobené na majetku provozovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů.

19.Používat vlastních elektrických spotřebičů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených provozovatelem VK

20.Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti bez doprovodu dospělých v prostorách VK.

21.Psi mají vstup do areálu VK zakázán.

22.Provozovatel ručí za osobní doklady a jiné cenné věci jen tehdy, jestliže mu byly odevzdány do úschovy oproti předávacímu protokolu. Za věci volně odložené jinde v areálu VK neručí.

23.Každý host se musí seznámit s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodržovat. Zaplacením ubytování v VK host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním řádem.

24.Provozní řád kempu je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu VK. Každá osoba, která závažným způsobem poruší Provozní řád kempu, bude z areálu VK vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení provozovatele bude po této osobě vymáhána minimální částka 500, - Kč nebo dle skutečné výše.

25.Porušení povinností vyplývajících z provozního řádu může být postihnuto jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., nejedná-li se o trestný čin.

26.Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta se vstupné (ubytovací poplatek) nevrací.

27.Na kontrolu oprávnění ke vstupu a dodržování provozního řádu bude dohlížet smluvně sjednaná bezpečnostní agentura.

Identifikace provozovatele:

Nedomysleno, s r.o.
Na Habrové 1014/25
152 00 Praha 5
DIČ: CZ 26423341
 
 
Záchranná služba
155

úrazy, nehody, při nichž došlo
k poškození zdraví

Hasičský záchranný sbor
150

požáry, nehody, při nichž došlo
k většímu úniku nebezpečných chemikálií

Policie ČR
158

těžké úrazy, nehody, při nichž došlo k závažnému poškození životního prostředí

Městská policie
156
dodržování veřejného pořádku
Všechna nouzová volání     
112